2010

Adószám: 18838714-1-16

ÉVES ZÁRÓMÉRLEG

Időszaka 2010. január 01. – 2010. december 31.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-számA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) mód,Tárgyév
adcde
01.A. Befektetett eszközök638459
02.I. Immateriális javak14
03.II. Tárgyi eszközök624459
04.III. Befektetett pénzügyi eszközök
05.B. Forgóeszközök44904548
06.I. Készletek
07.II. Követelések158
08.III. Értékpapírok
09.IV. Pénzeszközök43324548
10.C. Aktív idõbeli elhatárolások
11.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN51285007
13.D. Saját tõke51285007
14.I. Induló tõke / Jegyzett tõke
15.II. Tõkeváltozás / Eredmény52755096
16.III. Lekötött tartalék
17.IV. Értékelési tartalék
18.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl-147-89
19.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
20.E. Céltartalékok
21.F. Kötelezettségek
22.I. Hátrasorolt kötelezettségek
23.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24.III. Rövid lejáratú kötelezettségek
25.G. Passzív idõbeli elhatárolások
26.FORRÁSOK ÖSSZESEN51285007

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-számA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) mód.Tárgyév
abcde
01.A. Összes közhasznú tevékenység bevétele1125111614
02.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás99319323
03.a) alapítótól3811
04.b) központi költségvetéstõl57419083
05.c) helyi önkormányzattól250240
06.d) egyéb129
07.2. Pályázati úton elnyert támogatás
08.3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel304371
09.4. Tagdíjból származó bevétel860746
10.5. Egyéb bevétel1561174
11.B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.C. Összes bevétel (A+B)1125111614
13.D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
14.1. Anyagjellegû ráfordítások26982623
15.2. Személyi jellegû ráfordítások80868083
16.3. Értékcsökkenési leírás405590
17.4. Egyéb ráfordítások122240
18.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai8777
19.6. Rendkívüli ráfordítások
20.E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
21.1. Anyagjellegû ráfordítások
22.2. Személyi jellegû ráfordítások
23.3. Értékcsökkenési leírás
24.4. Egyéb ráfordítások
25.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
26.6. Rendkívüli ráfordítások
27.F. Összes ráfordítás (D+E)1139811703
28.G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B+E)
29.H. Adófizetési kötelezettség
30.I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31.J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)-147-89

I. Tartalmi beszámoló

Az Egyesület a látássérültek segítését közhasznú tevékenység formájában végzi. A közreműködők tevékenységüket többségükben önkéntes munkában végezték. Az Egyesület négy dolgozót foglalkoztat. Az Elnök tevékenységét megbízási jogviszony keretében végzi. Közhasznú tevékenységéből adódóan bevételei 11 614 e Ft-ban, közhasznú kiadásai 11 703 e Ft-ban realizálódtak. A 2010. évi mérleg szerinti tárgyévi eredmény -89 e Ft.

A szervezet a mérlegfordulónapon 5007 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 4548 e Ft forgó-pénzeszköz és 459 e Ft tárgyi eszköz volt.

Nincs tartósan lekötött pénzeszköze. A szervezet a mérlegfordulónapon kötelezettséget nem tartott nyilván. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményes volt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

Megnevezése Ft
1Központi költségvetési szervtõl (SZMM FOG-FOF)2450
2Elkülönített állami pénzalaptól (NCA)2150
3Helyi önkormányzat és szervei (Város és Megye)240
4Munkaügyi Központ Rehabilitációs Béralapból4082
5Települési önkormányzatok társulásától
6Külföldi támogatás
7Magánszemélyektõl
8Egyéni vállalkozóktól
9Jogi személyiségû gazdasági társaságtól
10Jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl
11Közhasznú szervezettõl (MVGYOSz továbbadott SZJA 1 %)75
12Közhasznúként be nem sorolt szervezettõl
13APEH 1% SZJA326

III. Cél szerinti juttatások

Megnevezése Ft
1Sérültek támogatása75
2
3
4
5

IV. Tagdíj

Sor-számMegnevezése Ft
Összesen:746

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

Megnevezése Ft
1Anyagköltség:
- Fenntartási anyagok1409
- Rendezvények311
- Munkaruha20
2Igénybevett szolgáltatások:
- Közüzemi díjak203
- Karbantartási díj44
- Hirdetési díj50
- Utazási költségek176
- Posta és telefondíj, internet, honlap155
- Könyvelési díj254
3Személyi jellegû ráfordítások:
- Bérköltség6046
- Személyi jellegû költségek425
- Bérjárulékok1612
4Egyéb ráfordítások:
- Bankköltség77
- Biztosítási díj73
- Egyéb (tagdíj MVGYOSZ-nak.)15
- Képzési költség55
- Különféle egyéb költségek113
5Értékcsökkenés:590
6Adott támogatás sérült magánsz.-nek:75
Összesen:11703

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

1Választott tisztségviselõk díjazása1200
Összesen:1200

TÁJÉKOZTATÓ

A tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) módTárgyév
abcde
01.A.  Személyi jellegû ráfordítások80868086
02.1.  Bérköltség59106046
03.     ebbõl - megbízási díjak109120
04.     ebbõl tiszteletdíjak11761200
05.2.  Személyi jellegû egyéb kifizetések309425
06.3.  Bérjárulékok18361612
07.B.  A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
08.ebbõl - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

P. H.

Kelt. Szolnok, 2011. március 25.

Pesti Zoltánné
elnök

Előző oldal

Főoldal

 

 

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!