ALAPÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2007. augusztus 13-ai, 2010. szeptember 23-ai és 2015. június 23-ai módosításaival.

Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:378. §-a alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint:

1. Az alapító neve és székhelye:

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete,

5000 Szolnok, Móra Ferenc u. 15. f/12.

2. Az alapítvány elnevezése:

Fényforrás Alapítvány

Az alapítvány székhelye:

5000 Szolnok, Móra Ferenc u. 15. f/12.

[Az alapítvány telephelye hatályon kívül helyezve]

3. Az alapítvány célja és feladata:

3.1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civiltörvény) szerint az alapítvány célja – összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdésével – a vak és gyengénlátó emberek esélyegyenlőségének növelése a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 1. §-a, 2. § (1) bekezdése utolsó tagmondata, 2. § (2) bekezdése, 2. § (4) bekezdése utolsó tagmondata, 3. §-a, 4. § b), c), h) pontja, 6. §-a, 7. § (2) bekezdése, 7/B. § (3) bekezdése, 11. §-a, 12. § (3) bekezdése, 13. § (1) és (3) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése, 18. §-a, 19. §-a, 21. § b) és c), valamint f)-g) pontjai, 27. §-a szerint társadalmi integrációjuk elősegítése; a rászoruló csoportok életminőségének javítása figyelemmel a szociális ellátásokról és a szociális igazgatási eljárásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (1) bekezdésének, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. §-ának, 79. § (6) bekezdésének, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 1. § (1) bekezdésének, 11. § (1) bekezdés c) és g) pontjának, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 1. § a) pontjának, 2. §-ának, 4. § a), c), d) pontjának, is megfelelően. E célok megvalósítása értelmében a fenti jogszabályoknak megfelelő, a civiltörvény 2. § 20. pontja szerinti, közhasznú tevékenységeket folytat.

3.2. E célok megvalósítása érdekében az alapítvány feladatai az alábbiak:

– Látássérült gyermekek megfelelő színvonalú korai fejlesztésének, integrált oktatásának szorgalmazása, szabadidős programjaik koordinálása;

– vak és gyengénlátó felnőttek elemi rehabilitációjának, képzésének, foglalkoztatásának és művelődésének elősegítése;

– mindkét korosztály életminőségének javítását szolgáló vakügyi segédeszközök beszerzésének támogatása;

– önkéntes segítők bevonásával karitatív tevékenység ellátása a szociális helyzetük miatt rászoruló és a halmozottan fogyatékos látássérült személyek körében.

Az anyagi források függvényében, a kuratórium e támogatásokra pályázatot is írhat ki.

Mind ezek megvalósítása céljából, az alapítvány feladata a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése, tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel.

3.2/A.” Az alapítvány a fentiek alapján a következő közfeladatokhoz kapcsolódva látja el közhasznú tevékenységeit:

a) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátáshoz, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtásához segítséget nyújt látássérültek számára az egészségmegőrzést, látásromlás megelőzését, látáskorrekciót elősegítő segédeszközökhöz való hozzájutást illetően, így tanácsadást, pénzbeli támogatást nyújt ilyen eszközök beszerzéséhez,

b) segítséget nyújt az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában írt óvodai ellátáshoz azzal, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei részére tanácsadást és segítséget nyújt,

c) az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében elősegíti a kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, elősegíti a rászorulók részére a könyvtárak, múzeumok, színházak, közművelődési intézmények látogatását főként olyan segédeszközök biztosításával, melyek az érintettek számára megkönnyítik a művelődéshez és tanuláshoz való jogaik gyakorlását, az érintettek részére rendezvényeket szervez, társszervezetek rendezvényeihez segítséget nyújt, normál, nagybetűs, Braille és hangos kiadványokkal támogatja a látássérülteket,

d) Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja értelmében hozzájárul a látássérült és halmozottan fogyatékos gyermekek gyermekjóléti szolgáltatásokhoz jutásához, segítséget nyújt számukra az ellátások igénybe vételénél, támogatja őket és családjaikat abban, hogy e gyermekek minél eredményesebben és minél jobb környezetben nevelkedhessenek, így a családok részére tanácsadást nyújt, a gyermekeket szükség esetén segédeszközeik beszerzéséhez támogatásban részesíti, szükség esetén rászorultsági alapon is támogatást nyújt részükre,

e) az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. Pontja értelmében a szociális szolgáltatások körében törekszik támogatni a szociálisan rászoruló látássérülteket, kiváltképp, ha kiszorultak a munkaerőpiacról, idősek, betegek,

f) az Mötv. 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerint segítséget nyújt a látássérültek számára a turisztikai szolgáltatások igénybevételéhez,

g) az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja értelmében elősegíti a sporttevékenységet és a látássérült ifjúság fejlődését többek között rendezvények szervezésével vagy társszervezetek rendezvényeihez történő segítségnyújtással.

3.2/B. Az alapítvány kedvezményezettjei a Jász-Nagykun-Szolnok Megyében élő látássérültek. A látássérültség megítélése szempontjából a Fot. és végrehajtási rendelete (141/2000. sz. Korm. rendelet), a lakó- és tartózkodási hely megállapítása szempontjából a lakóhely, tartózkodási hely bejelentésére és megállapítására irányadó jogszabályok az irányadók. Nem kedvezményezett, és nem veheti igénybe az alapítvány szolgáltatásait az a Jász-Nagykun-Szolnok megyei látássérült, aki a kuratórium tagja, akinek közeli hozzátartozója a kuratórium tagja, és aki a kuratórium tagjának a közeli hozzátartozója.

3.2/C. Az alapítvány működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye, hatóköre: területi.

3.3. Az alapítvány pártoktól és más politikai szervezetektől független, azoktól támogatást nem kér és nem is fogad el, illetve részükre támogatást nem nyújt. Az alapítvány a civiltörvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

4. Az alapítvány vagyona és a vagyon felhasználása:

4.1. Az Alapítvány induló vagyona: 14.421.101 Ft, azaz: tizennégymillió-négyszázhuszonegyezer-egyszázegy forint, melyet az alapító az alapító okirat aláírását követően az alapítvány rendelkezésére bocsát.

4.2. Az alapítvány induló vagyonából 10.000.000 Ft, azaz: tízmillió forintot törzsvagyonként kell kezelni. Az alapítványi célokra ezen összeg kamatai, valamint az ezt meghaladó vagyon, illetve annak hozadéka használható fel.

4.3. Az alapítvány vagyonát természetes és jogi személyek pénzbefizetéssel és vagyoni tárgyak adományozásával gyarapíthatják.

A tárgyi adományok – ha az alapítvány célját közvetlenül nem segítik – értékesítendők, és az így befolyt pénzösszeg az alapítvány vagyonát növeli. A pénzbeli adományokból, valamint a tárgyi ajándékok értékesítéséből befolyt bevételek támogatásra teljes egészében közvetlenül felhasználhatók.

4.4. Az alapítvány vagyonát kizárólag az alapítványi célok megvalósítása érdekében lehet felhasználni.

A kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy az alapítvány működése, valamint az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján egyaránt kizárható legyen, hogy az adományozott összeget akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, előre meghatározott vagyoni előny megszerzése vagy nyújtása érdekében adják.

4.4/A. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium ülésen határozattal dönt.

a) A 3.2. pont szerinti segédeszköz-támogatásról az alapítvány kétlépcsős eljárásban dönt. Először határozattal pályázatot ír ki, a pályázat benyújtására megfelelő, legalább 30 napos határidőt biztosít, majd a pályázatot hatvan napon belül átlátható eljárásban, azonos szempontok szerint mérlegelve határozattal elbírálja, és minden érintettet értesít az eredményről.

b) a karitatív tevékenység, továbbá a rehabilitáció, a közművelődés elősegítése stb. és a 3.2. pontban nem említett minden más cél esetén az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium egyedi határozattal dönt, a határozatai meghozatala során főleg a megszervezett rendezvényekhez vagy támogatott rendezvényekhez kapcsolódóan határoz vagy a támogatott rendezvény támogatásáról, vagy a megszervezett rendezvényen adományok nyújtásáról, például karácsonyi rendezvényen látássérült gyermekek megajándékozásáról.

4.5. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

4.6. Az alapítvány gazdasági vállalkozási tevékenységet csak alapcél szerinti és közhasznú tevékenysége, illetve az alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.

4.7. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

4.8. Az alapítói jogok gyakorlására az alapító jogosult saját alapszabályának megfelelően, a csatlakozók az alapítónak az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó jogát elfogadják. Az alapító az alapítói jogai gyakorlása során döntéseit írásbeli határozatban közli a kuratóriummal.

5. Az alapítvány kezelő szerve:

5.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a háromtagú kuratórium. A tagokat az alapító határozatlan időtartamra jelöli ki. A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki.

Az alapító a kuratórium tagját az alapítvány céljai megvalósulásának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatja vissza.

A kuratórium tagjai megbízatásuknak ingyenesen tesznek eleget, de kérhetik igazolt költségeik megtérítését.

A kuratórium tagjait, a kuratórium elnökét, továbbá a bankszámla felett rendelkezni jogosultakat az alapító okirat zártan kezelt melléklete tartalmazza. A mellékletből nyilvános a kuratóriumi tagok, a kuratórium elnöke és a bankszámla felett rendelkezni jogosultak neve.

5.2. A kuratóriumi tag megbízatása megszűnik:

a) visszahívással,

b) lemondással,

c) a tag halálával,

d) az alapítvány megszűnésével.

5.2/A. a) A kuratórium elnöke vagy tagja a lemondását az alapítóval köteles írásban közölni. Az alapító köteles határozatban új elnököt vagy tagot jelölni. Az elfogadó nyilatkozatra, a tisztség elfogadásának időpontjára és hatályára ennek az alapító okiratnak, a civiltörvénynek és a Ptk.-nak a rendelkezései irányadók. Az alapító köteles a változást a bíróság részére a jogszabályok szerint bejelenteni.

b) A kuratórium elnöke vagy tagja visszahívásával egyidejűleg az alapító köteles új elnököt vagy tagot jelölni. A határozatnak tartalmaznia kell a visszahívás tényét és a visszahívott személyét, továbbá az újonnan kijelölt személyt. Az elfogadó nyilatkozatra, a tisztség elfogadásának időpontjára és hatályára ennek az alapító okiratnak, a civiltörvénynek és a Ptk.-nak a rendelkezései irányadók. A változást az alapító köteles a jogszabályok szerint a bíróságnak bejelenteni.

5.3. Nem jelölhető ki olyan kuratórium, amelyben az alapító akár tagjain, akár tagjai hozzátartozóin, akár munkavállalóin keresztül többségben lenne [Ptk. 3:397. § (4) bek.].

A kuratórium elnöke vagy tagja csak olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták [Ptk. 3:22. § (1) bek.].

Nem lehet a kuratórium elnöke vagy tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült [Ptk. 3:22. § (4) bek.].

Nem lehet a kuratórium elnöke vagy tagja az sem, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet [Ptk. 3:22. § (5) bek.).

Az sem lehet a kuratórium elnöke vagy tagja, akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig [Ptk. 3:22. § (6) bek.].

A kuratórium elnöke és két további tagja közül legalább két személynek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie [Ptk. 3:397. § (2) bek.].

Nem lehet a kuratórium elnöke vagy tagja az alapítvány kedvezményezettje és a kedvezményezett hozzátartozója [Ptk. 3:397. § (3) bek.].

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

5.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapítvány éves költségvetési tervének, annak végrehajtásáról szóló beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadása;

b) vállalkozási tevékenység indítása;

c) feltételhez kötött támogatások, csatlakozások, adományok elfogadásával kapcsolatos döntés;

d) az alapítvány együttműködési megállapodásairól és más szervezetekben vállalandó tagsági viszonyáról szóló döntés;

e) a szakmai beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása; a szakmai beszámoló és a közhasznúsági melléklet csak az alapító jóváhagyó határozata alapján fogadható el; a szakmai beszámoló, közhasznúsági melléklet és minden kapcsolódó dokumentum benyújtására a kuratórium elnöke köteles;

f) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

5.5. A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

5.6. A kuratórium működése:

a) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal tartja. A kuratórium ülései nyilvánosak. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

b) A kuratórium ülését az elnök írásban az ülést megelőzően legalább nyolc nappal korábban közölt meghívóval hívja össze, a napirend megjelölésével.

c) A kuratórium határozatképes, ha ülésén három fő  van jelen.

d) A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.6/A. A kuratórium ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Ebben az esetben a kuratórium elnöke köteles a határozati javaslatot a kuratórium tagjaival közölni, akik 15 napon belül jelzik, hogy azt elfogadják, módosítják vagy elutasítják. Módosítás esetén a módosító javaslatot tevő az elnök határozatának átvételétől számított öt napon belül köteles a módosítást a határozati javaslatba foglalni és azt egységes szerkezetben, a módosítás megjelölésével, megküldeni a többi kuratóriumi tagnak, akik a módosító javaslat átvételétől számított öt napon belül döntenek. Ha a kuratórium a módosító javaslatot elutasítja, öt napon belül dönt arról, hogy az eredeti javaslatot elfogadja vagy elutasítja.

Ha bármely kuratóriumi tag ülés tartását kéri, az elnök köteles ülést tartani, és azt szabályszerűen összehívni azzal, hogy a napirend és a meghívó tartalmazza az előzőleg írásbeli határozathozatalra feltett kérdést és határozati javaslatot.

Az elnök a dokumentációt úgy köteles összeállítani, hogy abból kitűnjön, hogy ülésen kívüli döntéshozatalról van szó, de a dokumentáció tartalmának meg kell felelnie a jegyzőkönyv tartalmának.

5.7. Nem szavazhat az a kuratóriumi tag, akivel kapcsolatban a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglalt körülmények bármelyike megállapítható.

Ezek alapján nem szavazhat az:

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a kuratóriumnak nem tagja, vagy az alapítványnak nem alapítója;

e) az a kuratóriumi tag, aki az alapítóval, vagy a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

5.8. A kuratórium üléseiről – az ülést követő nyolc napon belül – jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell:

a) az ülés időpontját és az azon részt vevők nevét,

b) a napirendet,

c) az elhangzott hozzászólások lényegét,

d) a hozott határozatokat.

5.9. A kuratórium elnöke:

a) összehívja, előkészíti és vezeti a kuratórium üléseit;

b) gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve személye megállapítható;

c) gondoskodik a kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról, ennek keretében intézkedik a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről. Egyedi ügyben a döntést névre szóló levélben közli, szélesebb kedvezményezetti kört érintő döntést pedig a honlapján – www.jnszmvakok.hu oldalon külön rovatban – nyilvánosságra hozza;

d) irányítja és ellenőrzi az alapítvány tevékenységét;

e) gondoskodik az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a kuratórium elnöke részére megküldeni vagy átadni. A kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

f)az alapítvány  kuratóriuma tevékenységéről igény szerint, de legalább évente egy alkalommal az alapítónak és az alapítvány támogatóinak beszámol. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján – www.jnszmvakok.hu oldalon külön rovatban – nyilvánosságra hozza.

g) az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapító okiratban meghatározott irat-betekintési és felvilágosításadási jog rögzítésével. E jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése azonban nem eredményezheti mások személyhez fűződő jogainak megsértését.

h) Honlapján, a www.jnszmvakok.hu oldalon külön rovatban közzéteszi a szolgáltatásai elérhetőségére, igénybe vétele módjára  vonatkozó információkat, valamint minden olyan információt, amely a közhasznú szervezet működése szempontjából szükséges, és jogszabály a közzétételét a nyilvánosság számára elrendeli.

i) Az Elnök az alapítványi tevékenységgel összefüggő operatív feladatok ellátására, koordinálására belső ügyintéző szervezeti egységet hoz létre, működtet, s annak egyszemélyi felelősét irodavezető elnevezéssel kinevezi, s felette és az alapítvány más munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az irodavezető koordinálja az alapítvány operatív működtetésével összefüggő valamennyi feladatot.

6. A beszámolási szabályok:

6.1. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

6.2. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítése során a civiltörvény 28. § (1)-(3) bekezdése, 29. §-a, 30. §-ának (1)–(4) és (6) bekezdései, 46. §-a alkalmazandók.

6.3. Az alapítvány beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet.

7. Az alapítvány képviselete:

7.1. Az alapítványt az alapító okirat melléklete 2. pontjában kijelölt személy, a kuratórium elnöke, képviseli.

Az elnök képviseleti joga önálló – kivéve a bankszámla feletti rendelkezést.

7.2.  Az alapítvány bankszámlájáról való rendelkezéshez:

a) A kuratórium elnökének, az alapító okirat melléklete 3. pont a) alpontjában megjelölt személynek és  az alapító okirat melléklete 3. pontja b) alpontjában megjelölt személynek, a kuratórium tagjának; vagy

b)A kuratórium elnökének és az alapító okirat melléklete 3. pont c) alpontjában megjelölt személynek, a kuratórium tagjának, vagy
c) az alapító okirat melléklete 3. pontja b) alpontjában megjelölt személynek és az alapító okirat melléklete 3. pontja c) alpontjában megjelölt személynek, mint a kuratórium tagjainak az együttes aláírása szükséges. A c) pont esetén a kuratórium tagjai e jogukat csak az elnök eseti felhatalmazása alapján gyakorolhatják.

8. Az alapítványhoz való csatlakozás:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 3. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

9. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.1. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.2. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.2/A. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.2/B. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.3. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.4. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

9.5. [hatályon kívül helyezve 2015. június 23-án]

10. Zárórendelkezések:

10.1. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén az alapítványnak a hitelezői igények teljes kielégítése után megmaradó vagyona az alapítót illeti, de az nem lehet több, mint amennyi a juttatásakor volt. Az alapító köteles azt a megszűnt alapítvány céljaihoz hasonló célokra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

10.2. Az alapítvány számlavezető pénzintézete: OTP Bank NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ,

5000 Szolnok, Szapáry u. 31.

10.3. Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a civiltörvény és az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

„Átmeneti rendelkezés”

11. Az alapító okirat módosításában foglaltakat az alapító okirat 2010. szeptember 23-án kelt módosításának hatályba lépését követően kell alkalmazni.

12. Az alapító okirat módosításában foglaltakat az alapító okirat 2015. június 23-án kelt módosításának hatályba lépését követően kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2015.06.23

………………………………

Pesti Zoltánné

Az egyesület elnöke

Vakok és Gyengénlátók

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Egyesülete

a l a p í t ó

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!