2014

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

EGYESÜLET

 Székhely: 5000 Szolnok, Móra F. u. 15. fsz./12.

 Közhasznúsági jelentés

2014. év

 Kelt: Szolnok, 2015-03-13

Pesti Zoltánné
egyesületi elnök

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület

 Szolnok Móra Ferenc út 15.

 2014. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredmény kimutatás

 Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

A JNSZMVAKOK tevékenyen részt vesz a fogyatékos, főleg látássérült személyeket érintő jogszabályok tanulmányozásában, és segítésében a jogszabályok értelmezésében. Érdekképviseleti tevékenységünket nem csak tagjaink számára biztosítjuk, hanem a megyében élő több mint 2000 súlyosan látássérült személyek részére is. Érdekképviseleti tevékenységeinket az élet minden területén igyekszünk biztosítani: szociális, egészségügyi, szabadidő, sport, kulturális rendezvényekben. Segédeszközök megismertetésében, beszerzésében is segítséget nyújtunk tagjaink részére meglévő készletünkből segédeszközök kölcsönzését biztosítjuk. Akadálymentesítési tevékenység keretében szakmai tanáccsal segítjük a hozzánk fordulókat., igény esetén Braille feliratozási munkálatokat is végzünk. Ügyfélszolgálatunk éves forgalma, beleértve a személyes elektronikus és telefonos megkereséseket is, megközelíti a 4000 főt.

Rendezvényeinkben 2014-ben 3000 fő fölötti létszámot értünk el.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként):

Közhasznú tevékenység megnevezése: Érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1998. évi XXVl. törvény

Országos Fogyatékosügyi program 4_1; 4_2 pont    

Közhasznú tevékenység célpontja: Látásfogyatékossággal élő emberek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 345

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Társadalmi felelősségvállalás a látássérült célcsoport segítése. Kiemelt rendezvényeink az egyesületünk szervezésében Fehérbot napja, Egészségnevelési nap. Rendszeresen járjuk a megye településeit a már hagyománnyá vált programjainkkal, mint a „Börtönbe zárt sötét”, „Erre csörög a dió”, „Vakbarát településért” iskolás és óvodás korú gyermekek és felnőttek számára.

Könyvvizsgálói záradék nélkül.

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
segédeszközök 598 kölcsönzés
Összesen: 598

Kelt: Szolnok, 2015-03-13

Pesti Zoltánné
egyesületi elnök

 Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

Szolnok Móra Ferenc út 15.

Fordulónap: 2014.12.31.

 

Egyszerűsített mérleg

                                                                                                                           adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök

445

 

1699

I.

Immateriális javak

380

II.

Tárgyi eszközök

65

1699

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök

3335

 

1857

I.

Készletek

II.

Követelések

1000

99

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

2335

1758

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

Eszközök összesen

3780

 

3556

   

 

 

 

D. Saját tőke

2923

 

5461

I.

Induló tőke

II.

Tőkeváltozás

2592

2923

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

331

2538

VI.

Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből
E. Céltartalékok

 

 

 

F. Kötelezettségek

857

 

16

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

857

16

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

Források összesen

3780

 

5477

Kelt: Szolnok, 2015-03-13

Pesti Zoltánné
egyesületi elnök

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(adatok ezer forintban)

Alaptevékenység

Összesen

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

90

 

94

90

 

94

2. Aktivált saját teljesítményekértéke

 

 

 

 

 

 

3. Egyéb bevételek

15368

 

21729

15368

 

21729

– tagdíj, alapítótól kapott befizetés

707

 

955

707

 

955

– támogatások

12966

 

20636

12966

 

20636

– adományok

94

 

138

94

 

138

4. Pénzügyi bevételek bevételei

50

 

1

50

 

1

 

5. Rendkívüli bevételek

135

 

 

135

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

– alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 

– támogatások

 

 

 

 

 

 

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

15643

 

21824

15643

 

21824

Ebből: közhasznú tevékenység bevétel

90

 

21824

90

 

21824

6. Anyagjellegű ráfordítás

688

 

2469

688

 

2469

7. Személyi jellegű ráfordítás

13314

 

16568

13314

 

16568

Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

1200

 

 

1200

 

 

8. Értékcsökkenési leírás

219

 

118

219

 

118

9. Egyéb ráfordítás

947

 

4

947

 

4

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

144

 

127

144

 

127

  Vakok és Gyengénlátók Jász –Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

 

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(adatok ezer forintban)

Alaptevékenység

Összesen

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

11.Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

B. Összes ráfordítás6+7+8+9+10+11

15312

 

19286

15312

 

19286

Ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása

15312

 

19159

15312

 

19159

C. Adózás előtti eredmény(A-B)

331

 

2538

331

 

2538

12.Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

D. Adózott eredmény (C-12)

331

 

2538

331

 

2538

13. Jóváhagyott osztalék

 

 

 

 

 

 

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

331

 

2538

331

 

2538

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

 

 

 

 

 

 

A. Központi költségvetésitámogatás

14566

 

17552

14566

 

17552

B. Helyi önkormányzatKöltségvetési támogatás

 

 

 

 

 

 

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból illetve a KohéziósAlapból nyújtott támogatás

 

 

 

 

 

 

D. Normatív támogatás

 

 

 

 

 

 

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózórendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVl.törvény alapján kiutalt összeg

370

 

306

370

 

306

F. Közfoglalkoztatási bevétel

 

 

 

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(adatok ezer forintban)

 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

15643

21824

Ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVi. Törvény alapján átutalt összeg

370

306

D. Közszolgáltatási bevétel

 

 

E. Normatív támogatás

 

 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))

15273

21518

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15312

19286

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

13314

16568

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

15312

19159

K. Adózott eredmény

331

2538

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma( a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVlll. Törvénynek megfelelően)

13

11

Vakok és Gyengénlátók Jász –Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

 

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Bevétel 1000000.-Ft-tot meghaladja

igen

Két év együttes eredménye NEM negatív

igen

Személyi jellegű ráfordítás meghaladja az összes ráfordítás egynegyedét

igen

Társadalmi támogatottság mutatói

SZJA 1% bevétel meghaladja az összes bevétel 2%-át

nem

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában

igen

Önkéntesek száma legalább 10 fő

igen

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2014. év

 

Támogatómegnevezése

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

NRSZH 2014

12320000

Bérek és járulékok

8960000

12320000

0

2014.12.31

MVGYOSZ 2014

3200101

működés

2802018

3200101

0

2014.12.31

NEA 2014

0

működés

1600000

0

0

2014.12.31

MVGYOSZ 2014

0

infrastruktúra

168059

0

0

2014.12.31

MVGYOSZ 2014

0

HD kampány adomány

22959

0

0

2014.12.31

Munkaügyi központ 2014

0

Bérek és járulékok

798671

0

0

2014.12.31

NRSZH 2014

1008336

0

1008336

0

2014.12.31

NCTA 2014

3084583

 

3084583

0

2014.12.31

 

 

19613020

 

14351707

19613020

0

2014.12.31

Kelt: Szolnok, 2015-03-13

Pesti Zoltánné
egyesületi elnök

 KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2014. év

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0,00

0

Természetbeni juttatások

0

0

0,00

0

   Szja mentes

0

0

0,00

0

   Szja köteles

0

0

0,00

0

Értékpapír juttatások

0

0

0,00

0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

1200000

0

100

1200000

Költségtérítések

0

0

0,00

0

Adott kölcsönök összege

0

0

0,00

0

   Kamatmentes kölcsönök

0

0

0,00

0

Egyéb juttatások

0

0

0,00

0

ÖSSZESEN:

0

0

0,00

0

Kelt: Szolnok, 2015-03-13

Pesti Zoltánné
egyesületi elnök

Az országos bíróság által elfogadott változat >>IDE KATTINTVA<< letölthető PDF formátumba.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!