Elnökségi – 2012

1/2012. (II. 1.) elnökségi határozat: Az elnökség úgy határozott, hogy a mellékletben szereplő 39 tagdíjhátralékosnak 2012. március 1-jéig haladékot ad a tagdíj befizetésre azzal, hogy e határidőig az összes hátralékot kötelesek befizetni. Amennyiben nem fizetik be, az elnök a kizárásról az alapszabály szerint rendelkezik. Ez a határozat csak erre az évre hatályos, a következő évekre az alapszabály szerinti rendelkezések az irányadók.
Elfogadta: 5 elnökségi tag, ellenezte 0, tartózkodott 0.

2/2012. (II. 1.) elnökségi határozat: Az elnökség a mellékletek és az elnök előadása alapján elfogadta az egyesület 2012. első félévének költségvetését öt igen szavazattal. Az elnökség a május 16-ai elnökségi ülésen napirendre veszi a második félévi költségvetés kidolgozását.

3/2012. (II. 1.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy vizsgálja felül  az egyesületnek a korábban a partnerekkel kötött elnökségi megállapodásait,  lehetőleg határozatlan időre, és próbáljon meg új partnerekkel is megállapodást kötni. Terjessze a közgyűlés elé jóváhagyásra.

4/2012.(II. 1.) elnökségi határozat:Az elnökség egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az elnökség 2012. évi munkatervét.

5/2012. (II. 1.) elnökségi határozat:Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2013. évi tagdíjat 2300 Ft-ra emeli, és a közgyűlés elé ezzel az összeggel fogják előterjeszteni.

6/2012. (II. 1.) elnökségi határozat:Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy felhatalmazza Pesti Zoltánné elnököt és Dr. Simon Gergely elnökségi tagot, hogy készítsék elő az alapszabály és az alapítvány alapító okirat módosítását akként, hogy az egyesületnek új alapszabályt, az alapítványnál az alapító okirat módosítását a törvényi változásokra tekintettel készítse elő, hogy az a várhatóan 2012 őszén megtartandó második közgyűlésre elfogadható legyen. Az alapítvány esetén a felhatalmazás alapján az elnökség hatásköre az alapítvány alapító okiratának a felülvizsgálata.

7/2012. (03. 21) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadja a 2011. évi közhasznúsági jelentést.

8/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Az elnökség az alapítvány beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

9/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Az elnökség felkéri Pesti Zoltánné elnököt, Dr. Simon Gergely elnökségi tagot és Feketéné Szövetes Juditot, az alapítvány munkatársát, hogy készítsék elő a Fényforrás Alapítvány alapító okirata módosítását 2012. július 10-ig azzal, hogy július 12-én az elnökség azt a soron következő ülésén már jóváhagyhassa. A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

10/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Az elnökség megállapítja, hogy 254.890,- Ft-ot kapott az MVGYOSZ-tól SZJA 1 % felajánlás leosztott részeként, maradt 2011-ről tartalék 113.765,- Ft. Az elnökség úgy határozott, hogy ezen összegek 30%-át működésre fordítja, 30%-át tartalékba helyezi, 40%-át segédeszköz-állományának fejlesztésére fordítja. A határozatot támogatta: az összes elnökségi tag egyhangúlag.

11/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a költségvetés pontosított tervezetét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint.

12/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy a szakmai követelményekre tekintettel kérelmet ír az MVGYOSZ részére, azt a küldöttgyűlésen terjeszti elő. Felelős: Pesti Zoltánné elnök. Határidő: azonnal.

13/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Az elnökség az egyesület alapszabályának elkészítésére határidőként 2012. szept. 17-ét határozza meg. Felelős: Pesti Zoltánné elnök, Dr. Simon Gergely elnökségi tag és Lukács Ágota munkavállaló. A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

14/2012. (V. 16.) elnökségi határozat: Mivel felmerült az igény az irodalmi pályázatra, az elnökség támogatja, hogy az irodalmi pályázat megszervezésére feltárja a forrásszerzés lehetőségeit és tegyen meg mindent a megszervezés érdekében. Az elnökség a szeptemberi elnökségi ülésen határoz arról, hogy az esetlegesen összegyűlt adományok tükrében kiírja-e a pályázatot. A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag.

15/2012. (VII. 12.) elnökségi határozat: Az elnökség úgy határozott, hogy az alapító okirat tervezetét félbeszakítja, felkéri az elnököt, hogy vizsgálja meg a közhasznú jogállás fenntartásának és elvesztésének előnyeit és hátrányait. Felkéri az elnököt, hogy készíttessen részletes kimutatást, részletes elemzést. Az elnökség ennek ismeretében az alapító okirat elfogadásáról szóló döntést későbbre halasztja, az elnök a következő elnökségi ülést később, most még meg nem határozott időben tűzi ki.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

17/2012. (IX. 14.) elnökségi határozat: Az elnökség úgy határoz, hogy a Fényforrás Alapítvány kuratóriuma tagjai megbízatását ideiglenes hatállyal korlátozott hatáskörben meghosszabbítja addig, amíg a bíróság a változásokat bejegyzi. Továbbá úgy dönt, hogy a Fényforrás Alapítvány akkreditációja benyújtását jóváhagyja.

Az elnökség a határozatot négy igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal elfogadta.

18/2012. (IX. 14.) elnökségi határozat: Az elnökség úgy határoz, hogy a 16/2012. (VIII. 9.) számú elnökségi határozatát hatályon kívül helyezi.

Indoklás: A 16/2012. sz. elnökségi határozatban az elnökség a Fényforrás Alapítvány új alapító okiratát úgy fogadta el, hogy kérte a bírósági nyilvántartásba vételt akként, hogy az alapítvány ne legyen közhasznú. Idő közben azonban kiderült, hogy a bértámogatás akkreditációja csak úgy lesz lehetséges a még ki nem bocsátott jogszabály-tervezet szerint, hogy azt csak közhasznú szervezetek vehetik igénybe úgy, hogy 100 %-os bértámogatás járjon, mert nem közhasznú szervezet esetén csak 75 %-os bértámogatás járna, és a 25 % különbözetet az alapítvány nem tudná kigazdálkodni. Ezért az elnökség úgy dönt, hogy a változás-bejelentést nem nyújtja be, hanem új határozatot hoz, és az alapító okirat változatlanul hagyásával közhasznú szervezetként kéri a változás-bejelentés átvezetését a bíróságtól.

A határozatot 4 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal az elnökség elfogadta.

A fentiek miatt az elnökség meghozza a Fényforrás Alapítvány változás-bejelentésével kapcsolatosan a következő határozatot.

19/2012. (IX. 14.) elnökségi határozat: Az elnökség a Fényforrás Alapítvány új alapító okiratával és a kuratóriumi tagság változásával kapcsolatos változásbejegyzési kérelmét a Szolnoki Törvényszékre akként nyújtja be, hogy az alapítvány közhasznú szervezetként működjön. Egyúttal az új alapító okirat tervezetét a határozat mellékleteként jóváhagyja.

Indoklás: A Fényforrás Alapítvány kuratóriumi tagjainak megbízatása 2012. augusztus 13-án lejárt, ezért azt meg kell újítani, továbbá az új civiltörvény és nyilvántartási törvény szabályai miatt, tekintettel az alapító okirat többszöri módosítására is, új alapító okirat készítése vált szükségessé. Ennek megfelelően az alapító az alapítvány alapító okiratát elkészítette, a változásokat kéri a Törvényszéktől átvezetni.

Az elnökség a határozatot elfogadta 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással.

20/2012. (IX. 28.) határozat: Az elnökség a 10/2012. (V. 16. ) határozatát felülbírálva egyhangúlag úgy határoz, hogy mivel a törvény mostmár 50%ot enged mûködésre, az országos szövetségtõl kapott 1%-os felajánlásból, ezt kihasználva az egyesület a korábbi határozatban rögzített arányok helyett a segédeszközbeszerzésre csak 20, mûködésre 50%-ot használ föl.

21/2012. (IX 28.) határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy az egyesület számlájára beérkezett adó 1%-ból a látássérültek sportolását elõsegítendõ, egy sporteszköztt szerez be.

22/2012. (IX. 28.) határozat: Az elnökség elhatározza, hogy a szemmérték projektben kidolgozott szemegészségmegõrzõ figyelemfelkeltõ nyomtatványt vidékre is eljuttatja az iskolákba, egy-egy plakát formájában. Az elnökség döntése, hogy max. 50000FT. önerõt szándékozik belefektetni, a többire pályázatokból próbál forrást elõteremteni. Az elnökség a határozatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

23/2012. (XII. 7.) elnökségi határozat: Az elnökség úgy határoz, hogy a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete a kiegészítõ akkreditációt megteszi, vállalja, hogy a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló pályázatot benyújtja, vállalja, hogy az alapítvány irodavezetõjét rehabilitációs mentori és irodavezetõi munkakörben átveszi, továbbá külsõ rehabilitációs tanácsadót bíz meg, valamint a rehabilitációs mentor és személyi segítõ foglalkoztatása útján, megállapodást kötve a Fényforrás Alapítvánnyal, ellátja az alapítvány adminisztratív teendõit is.

24/2012. (XII. 7.) elnökségi határozat: Az elnökség felkéri a jelölõ bizottság tagját, Kromperger Lajosnét, hogy kezdjék meg a munkát, kezdjék el gyûjteni a jelölteket, és 30 nappal a közgyûlés idõpontja elõtt az elnök részére a listát adják át.

25/2012. (XII. 7.) elnökségi határozat: Az elnökség 3 igen szavazattal úgy határozott, hogy az elnök vegye fel a kapcsolatot az eljáró bírósági titkárral, egyeztessen a hiánypótlási felhívás teljesítése felõl. Ha ez nem sikerül, írjon válaszlevelet és teljesítse a hiánypótlási felhívást a dátum tekintetében. Határidõ: a jogszabályok és a bírósági határozat szerint. Felelõs: elnök. Végrehajtásban közremûködnek az egyesület munkatársai.

26/2012. (XII. 7.) elnökségi határozat: Az elnökség 3 igen szavazattal elhatározza, hogy felveszi a kapcsolatot az oktatásügyért felelõs minisztériummal, hogy azokat a képzéseket, amelyek ben látássérültek is részt vehetnek, vagy tegyék vissza az állami finanszírozási körbe, vagy ha nem, biztosítsanak a látássérültek számára valamilyen finanszírozást, hogy a költségtérítést finanszírozni tudják belõle.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!